Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος της GQTECH.ΑΕ

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω αναφερόμενους όρους χρήσης όσων αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:

 

Το www.gqt.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία GQ-TECH.SA., που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Νυμφαίου 1Α, Εύοσμος και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 800435046 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσ/νίκης , ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας sales@gqtechgr.com , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2311111025 , (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η ιστοσελίδα της εταιρείας μας βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gqt.gr και λειτουργεί υπό τους παρόντες όρους και την πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους. Η χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας μας συνεπάγεται την αποδοχή των παρόντων όρων και απαγορεύεται ρητώς η ανωτέρω χρήση σε περίπτωση διαφωνίας με οποιοδήποτε από τους όρους αυτούς. Συνεπώς αν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας θα καλείται εφεξής για συντομία επισκέπτης ή/και χρήστης ή πελάτης αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του site ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως "χρήστης". Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο site ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών του site προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου .


Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα.

H Εταιρεία μας δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ηλεκτρονική μας σελίδα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας και τα προϊόντα που διαθέτει. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιεχόμενο

Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη - χρήστη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία  δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα.

Πώληση σε τελικούς χρήστες και καταναλωτές

Τα  προϊόντα της ιστοσελίδας απευθύνονται, προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε τελικούς καταναλωτές, χρήστες ή επιχειρήσεις.                                      
Επίσης διατίθενται και  προϊόντα που απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία τόσο για την σωστή επιλογή του κατάλληλου προϊόντος, όσο και για την εγκατάστασή τους. Αυτά τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιδιαίτερη τεχνογνωσία για τη σωστή επιλογή και εγκατάσταση τους θα πρέπει εφόσον δεν διαθέτετε την απαραίτητη τεχνογνωσία να επικοινωνείτε πρώτα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών όσων αφορά τη σωστή επιλογή και τις δυνατότητες εγκατάστασης.


Δηλώσεις Πελάτη/ Χρήστη

Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ακριβείς. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της Εταιρείας ή θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.


Αποκλειστικά υπεύθυνος για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι ο χρήστης – πελάτης και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής του Πελάτη - χρήστη, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ επιλεγόμενων από τον ίδιο προϊόντων.

 

Περιορισμός ευθύνης – Καταχώρηση Παραγγελίας και Διαθεσιμότητα προϊόντων.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Η Εταιρεία αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω αυτού.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η GQ-TECH. SA είναι ο μοναδικός, αποκλειστικός και νόμιμος δικαιούχος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας www.gqt.gr εκτός των εξαιρέσεων που ρητά αναφέρονται.

 
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία  της Εταιρείας. Οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται σε αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσωπική μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή όλου του περιεχομένου αυτής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της GQ-TECH.SA.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (η οποία έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

 

Προσφερόμενα Προϊόντα:

Κάθε προϊόν που βρίσκεται / παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας συνοδεύεται από φωτογραφίες, σύντομη περιγραφή του ονόματος, των ιδιοτήτων και των τεχνικών προδιαγραφών του καθώς και το τελικό τίμημα πώλησης του, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το www.gqt.gr επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματος τροποποίησης των τιμών των προϊόντων σε οποιαδήποτε στιγμή

Αν και έχει δοθεί η δέουσα επιμέλεια ώστε να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη απεικόνιση και περιγραφή των πωλούμενων προϊόντων, η εταιρεία δεν εγγυάται για τυχόν τυπογραφικά, αριθμητικά ή λάθη που μπορεί να εμφανιστούν στην απεικόνιση των προϊόντων στην ιστοσελίδα ή για την ακρίβεια της απεικόνισης τους και δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία και ηθική βλάβη προκύψει για το λόγο αυτό.

Η εταιρεία ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από δόλο ή βαριά αμέλεια της.

Προσωπικός Λογαριασμός Χρήστη

Ο κάθε χρήστης/επαγγελματίας για να αποκτήσει πρόσβαση σε εξειδικευμένες πληροφορίες θα πρέπει να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό με την καταχώρηση Ονοματεπώνυμου, Επωνυμία Εταιρείας, Διεύθυνση, Τηλέφωνο/Κινητό, Κωδικού Χρήστη , προσωπικού κωδικού ασφαλείας και ενός ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κάθε λογαριασμός χρήστη είναι αυστηρά προσωπικός και οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να διατηρήσουν την μυστικότητα και απόκρυψη του Κωδικού Χρήστη και του προσωπικού τους κωδικού ασφαλείας από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση διαρροής και χρήσης του προσωπικού λογαριασμού από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Cookies


Σχετική Νομοθεσία

Σύμφωνα με το Νόμο Ν.4446/2016 άρθρο 69 § 2 «Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.» Ως εκ τούτου οι παραγγελίες με αξία άνω των 500 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων θα πρέπει να εξοφλούνται με τους παραπάνω τρόπους. 

 

Εγγυήσεις - Service

Κάθε προϊόν συνοδεύεται από Εμπορική Εγγύηση καλής λειτουργίας η οποία προσφέρεται από τον κατασκευαστή, καλύπτεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής και σε εγκεκριμένα από αυτόν Κέντρα Επισκευής (service centers) και η οποία έρχεται να σας καλύψει επιπρόσθετα των νόμιμων δικαιωμάτων σας.

Τα νόμιμα δικαιώματά σας που απορρέουν από την νόμιμη εγγύηση, τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα (όπως το δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης - εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες - το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση - εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα - λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, για διάρκεια δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης), του άρθρ. 5 του ν. 2251/1994 (όπως το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος, σε περίπτωση που ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής για το προϊόν εντός εγγύησης υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες), καθώς και από κάθε άλλη διάταξη περί προστασίας του καταναλωτή, δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εμπορική εγγύηση που προσφέρει ο κατασκευαστής του εκάστοτε προϊόντος.

 

Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Οι παρόντες όροι χρήσης, ή χρήσης της ιστοσελίδας της εταιρείας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη/ χρήστη και η εταιρεία δεν ευθύνεται για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση στην Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων .