Περιμετρική κάλυψη με οπτική ίνα

Οπτική Ίνα

FD-322 - OPTEX

4,400.00 € (TAX excluded)

Η πλέον αξιόπιστη λύση για περιμετρική κάλυψη προέρχεται από την OPTEX και την Fiber SenSys