Άδεια εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας: Τι είναι και πώς την αποκτάτε

Άδεια εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας: Τι είναι και πώς την αποκτάτε

Τι χρειάζεται για να αποκτήσετε άδεια εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας και γιατί είναι απαραίτητη για τον κλάδο της ασφάλειας;

Το επάγγελμα του εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας είναι μια δύσκολη δουλειά. Απαιτεί αφοσίωση, τεχνογνωσία, αντίληψη, συνέπεια και πειθαρχία. Η άδεια εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας πιστοποιεί αυτά τα χαρακτηριστικά, και όχι μόνο, γι' αυτό και είναι εξαιρετικά απαραίτητη για τον κλάδο της ασφάλειας. Στην GQ TECH, προάγοντας τη σωστή ενημέρωση σχετικά με τον κλάδο της ασφάλειας, συνοψίζουμε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τις άδειες των εγκαταστατών.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός επαγγελματία εγκαταστάτη;

Πριν απ' όλα όμως, ας ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώς κάνουν οι επαγγελματίες εγκαταστάτες. Είναι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία κάθε συστήματος ασφαλείας σε μια οικία ή σε μια επιχείρηση, συστήματα που συμβάλλουν στην προστασία, τον έλεγχο και την αντίδραση σε περίπτωση κινδύνου.

Πιο συγκεκριμένα, ένας επαγγελματίας εγκαταστάτης:

 • Εντοπίζει τα πιο αποδοτικά σημεία τοποθέτησης των συστημάτων ασφαλείας.
 • Συζητάει για τα κατάλληλα συστήματα ανάλογα με τους στόχους κάλυψης και τον χώρο, αλλά και με βάσει σχεδίου για τη βέλτιστη ασφάλεια του πελάτη.
 • Εγκαθιστά τα συστήματα ασφαλείας και τα συνδέει με τους πίνακες ελέγχου (μέσω τηλεφωνικής γραμμής, δικτύου, WiFi, GSMή άλλων συνδέσεων).
 • Ελέγχει τη σωστή λειτουργία των συστημάτων.
 • Εξηγεί τον χειρισμό των συστημάτων στους πελάτες.
 • Ελέγχει ή επισκευάζει προϋπάρχοντα συστήματα.

 

Ποια συστήματα αναλαμβάνει ένας επαγγελματίας με άδεια εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας;

Ένας επαγγελματίας αναλαμβάνει την εγκατάσταση μονάδων συναγερμού, ανιχνευτών (ειδικών και μη), σειρήνων, συσκευών επικοινωνίας (και όλων των περιφερειακών τους), κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV), συστημάτων πυρανίχνευσης, ελέγχου πρόσβασης, αυτοματισμών και εν γένει, οποιωνδήποτε συστημάτων που αποσκοπούν στην ασφάλεια εντός ή και περιμετρικά ενός οικήματος. Η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας αυτοκινήτου είναι διαφορετική και δεν την αναλαμβάνουν άτομα ή επιχειρήσεις που εξειδικεύονται σε συστήματα ασφαλείας οικημάτων.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την άδεια εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας

Άδεια εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας: Ποια άδεια απαιτείται και πού απευθύνεται;

Για την Ελλάδα, η άδεια εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας είναι η Άδεια Κατηγορίας Β', η οποία απευθύνεται σε εταιρικές ή ατομικές Ι.Ε.Π.Υ.Α. (Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας). Η άδεια αυτή αφορά το προσωπικό, δηλαδή τους εγκαταστάτες που ασχολούνται με τη μελέτη κι εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και είναι ευρέως γνωστή ως άδεια εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η άδεια εργασίας Β' Κατηγορίας απευθύνεται σε ιδιωτικές ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με:

 • Την εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο.
 • Την εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού.
 • Την εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.

Άδεια εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας: Προϋποθέσεις

Συνοπτικά, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένας επαγγελματίας για να αδειοδοτηθεί νόμιμα είναι:

 •  Να είναι Έλληνας πολίτης ή ομογενής ή πολίτης χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον για τον τελευταίο δεν συντρέχει κώλυμα δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.
 • Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 • Να έχει λευκό ποινικό μητρώο.
 • Να μην είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών.
 • Να μην πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και να μην είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.
 • Να είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να αποδεικνύονται με νόμιμα και κρατικά έγγραφα, για τα οποία μπορείτε να απευθυνθείτε και στο ΚΕΠ της περιοχής σας.

Σημαντική σημείωση: Η Κατηγορίας Β' άδεια εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας δεν μεταβιβάζεται, ισχύει για πέντε (5) χρόνια και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης.

Άδεια εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας: Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας Κατηγορίας Β' είναι 7 και είναι τα εξής:

1. Αίτηση χορήγησης αδείας

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης.

3. Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικού τέλους (ποσό: 30€)

4. Φωτοαντίγραφο εγγράφου με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος.

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 (θεωρημένη) με την οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι:

i. δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια στ΄, η΄ και θ΄ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά.

ii. δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του προαναφερομένου άρθρου.

iii. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 8 του ν. 2518/1997 και για κάθε έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο.

6. Πρόσφατο (εντός 3μήνου) ιατρικό πιστοποιητικό ψυχιάτρου, του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

7. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, σε διαστάσεις αστυνομικής ταυτότητας.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Υποδιεύθυνση ή στο Τμήμα Ασφαλείας και όπου δεν υπάρχουν, στο Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδιότητας της περιοχής του τόπου κατοικίας σας, ή και στο ΚΕΠ της περιοχής κατοικίας.

Μπορείτε να μάθετε για τη διαδικασία εδώ, να διαβάσετε την ισχύουσα νομοθεσία εδώ, αλλά και να δείτε τα δικαιολογητικά από την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας εδώ.

GQ TECH: Εγγύηση όχι μόνο στην ασφάλεια, αλλά και στους επαγγελματίες εγκαταστάτες

Στην GQ TECH, δεν είμαστε μόνο επίσημοι αντιπρόσωποι των μεγαλύτερων κατασκευαστών και δεν διαθέτουμε μόνο συστήματα ασφαλείας ανώτερης ποιότητας. Έχουμε επίσης αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, που απαρτίζεται από επαγγελματίες με άδεια εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας. Γιατί για την GQ TECH, η ασφάλεια, η διαφάνεια και η αξιοπιστία είναι πρωταρχικοί στόχοι.

Διασφαλίζουμε την αξιοπιστία των συνεργατών μας, ενώ παράλληλα τους προσφέρουμε και εξειδικευμένα σεμινάρια κι εκπαιδεύσεις, κάθε εβδομάδα, μέσα από In-Depth Technical Training που παραδίδονται από καταρτισμένους κι εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν εκπρόσωπό μας για να μάθετε περισσότερα για τους επαγγελματίες εγκαταστάτες και τις εκπαιδεύσεις μας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

All comments